Regulament
Componenta
Obiective
Strategie
Rapoarte
Contact

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Obiective  pdf

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) din cadrul facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC) are în vedere îndeplinirea următoarelor obiective privind managementul calității din facultate:

1. Obiective care se referă la capacitatea instituțională și la performanța facultății și care presupun:

 • dezvoltarea, implementarea și menținerea unui plan strategic integrat privind activitatea educațională și procesele suport, aliniat asigurării calității academice;
 • menținerea la standarde înalte a facilităților și resurselor necesare dezvoltării procesului educațional;
 • crearea în facultate a unui mediu în care întreg personalul să fie responsabilizat și încurajat spre performanță.

2. Obiective care vizează monitorizarea și perfecționarea procesului de învățământ:

 • actualizarea curriculei universitare prin structurarea mai bună a disciplinelor pe ani de studiu, ținând cont de competențele vizate, precum și reexaminarea ponderii diferitelor grupe de discipline;
 • creșterea conținutului practic – aplicativ al procesului didactic și dezvoltarea capacităților de a desfășura activități aplicative cât mai accesibile studenților;
 • revizuirea și reactualizarea metodelor și mijloacelor de predare–învățare–evaluare și adaptarea lor la standardele educaționale ARACIS și la cele europene;
 • orientarea învățării spre formarea de competențe specifice, cu focalizarea pe folosirea strategiilor participative în activitatea didactică;
 • analiza inserției absolvenților pe piața muncii și încorporarea rezultatelor în perfecționarea programelor de studiu.

3. Obiective privind performanța activității de cercetare științifică care se referă la:

 • implicarea în mai mare măsură a cadrelor didactice și a doctoranzilor în accesarea de proiecte și programe de cercetare finanțate din fonduri naționale și europene;
 • continuarea organizării de manifestări științifice de anvergură, în diverse domenii cu participare națională și internațională;
 • contractarea de noi proiecte finanțate prin competiții naționale/ internaționale.

4. Obiective referitoare la performanța personalului facultății care presupun:

 • perfecționarea continuă a întregului personal al universității;
 • conceperea sau revizuirea unor proceduri  de evaluare sau de autoevaluare a performanțelor individuale și elaborarea unei metodologii de valorificare a rezultatelor acestora, cu respectarea legislației în vigoare;
 • analiza periodică a formularelor fișelor posturilor cadrelor didactice și ale personalului didactic auxiliar și administrativ;
 • dezvoltarea spiritului de responsabilitate al întregului personal al facultății și întărirea spiritului de lucru în echipă.

5. Obiective privind performanța studenților și a absolvenților care se referă la:

 • implicarea studenților în actul de decizie la diverse niveluri și dezvoltarea în rândul acestora a unei noi culturi instituționale, a educației antreprenoriale, implicarea reală în viața facultății;
 • facilitarea participării studenților la evaluarea programelor de studiu, la publicarea și interpretarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenți;
 • îmbunătățirea accesului studenților la resursele de învățare și la consilierea în carieră;
 • revizuirea periodică a regulamentelor și contractelor de studiu, astfel încât să cuprindă toate detaliile cu privire la drepturile și obligațiile profesionale ale studenților.

6. Obiective privind eficacitatea educațională care vizează:

 • elaborarea de proceduri privind admiterea la programele de studiu, întocmirea, avizarea și aprobarea curriculei universitare și a programelor analitice;
 • monitorizarea permanentă a programelor de studiu și autoevaluarea acestora;
 • revizuirea și modificarea programelor de studii existente și analiza oportunității de a propune noi domenii / specializări;
 • monitorizarea  continuă a evoluției studenților;
 • conștientizarea răspunderii sociale și publice a tuturor celor implicați în derularea programelor de studiu din facultate și asumarea responsabilității acestora pentru calitatea contribuției lor;
 • întocmirea de rapoarte anuale de evaluare internă privind calitatea educației din facultate și publicarea/afișarea acestora.

7. Obiective referitoare la managementul calității care presupun:

 • elaborarea strategiei asigurării calității academice în facultate și a strategiei Comisiei de evaluare și asigurare a calității;
 • elaborarea și coordonarea aplicării procedurilor de evaluare și asigurare a calității academice.
[Regulament] [Componenta] [Obiective] [Strategie] [Rapoarte] [Contact]