Regulament
Componenta
Obiective
Strategie
Rapoarte
Contact

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii

Strategia pe termen mediu  pdf

Plecând de la orientarea spre performanță, competitivitate și recunoaștere națională și europeană a universității „Ștefan cel Mare" Suceava și, implicit, a facultății noastre, construirea sistemului de management al calității va trebui să atingă următoarele ținte strategice în perioada 2006-2008:

 1. Elaborarea și perfecționarea regulamentului de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității;
 2. Dezvoltarea culturii organizaționale în facultate bazată pe managementul strategic și al calității;
 3. Construirea conceptului de calitate a educației și operaționalizarea acestuia la nivelul catedrelor;
 4. Mobilizarea întregului personal al facultății în direcția desfășurării tuturor activităților în regim de asigurare a calității;
 5. Sensibilizarea și instruirea personalului universității privind asigurarea și managementul calității;
 6. Conștientizarea necesității de asumare a răspunderii de către conducerea facultății și a catedrelor, precum și a răspunderii individuale pentru asigurarea calității fiecărui program de studiu și a tuturor activităților desfășurate;
 7. Antrenarea studenților, a angajatorilor și a altor factori interesați în activitatea de asigurare și de evaluare internă a calității;
 8. Urmărirea implementării managementului calității;
 9. Coordonarea aplicării tuturor procedurilor și a activităților de evaluare și asigurare a calității;
 10. Urmărirea cunoașterii politicii și a obiectivelor calității, a criteriilor, standardelor, standardelor de referință și a indicatorilor de performanță elaborate de ARACIS;
 11. Conștientizarea răspunderii sociale și publice a tuturor celor implicați în derularea programelor de studiu din facultate și asumarea responsabilității acestora pentru calitatea contribuției lor;
 12. Asigurarea transparenței tuturor aspectelor privind asigurarea și managementul calității în facultate;
 13. Evaluarea periodică a implementării și aplicării managementului calității și propunerea de soluții preventive / corective sau de îmbunătățire;
 14. Constituirea unei baze proprii de date;
 15. Întocmirea de rapoarte anuale de evaluare internă privind calitatea educației din facultate și publicarea / afișarea acestora.
[Regulament] [Componenta] [Obiective] [Strategie] [Rapoarte] [Contact]